ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ (1) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความต้านทานของเส้นลวด สายสั้น ขนาดใหญ่ และทำจากทองแดงจะมีความต้านทานน้อยกว่าเส้นลวดที่สายยาว ขนาดเล็ก ทำจากนิโครม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและอธิบายได้ว่า พื้นที่หน้าตัดของลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวดและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ

2. ทดลองและอธิบายได้ว่า ความยาวของเส้นลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวดและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ

3.ทดลองและอธิบายได้ว่า ชนิดของเส้นลวดมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวดและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นลวดตัวนำ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานไฟฟ้า
ชั่วโมง ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์
เรื่อง ขนาดความยาวและชนิดของลวดตัวนำกับความต่างศักย์ (1) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร