กฎการอนุรักษ์พลังงาน (1) วันที่ 26 ก.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กฎการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งการนำกฎอนุรักษ์พลังงานไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายปรากฎการณ์ เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์ ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานและพลังงาน
ชั่วโมง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน (1) วันที่ 26 ก.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร