การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (1) วันที่ 28 มิ.ย.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหมุนรอบจุดหมุน โดยผลคูณของแรงกับระยะทางจากจุดหมุนถึงเส้นตั้งฉากกับแนวแรง เรียกว่า โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรงทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิการอบจุดหมุนถ้าผลรวมของขนาดโมเมนต์ของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. วิเคราะห์และคำนวณโมเมนต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การคำนวณหาค่าโมเมนต์
เรื่อง การคำนวณหาค่าโมเมนต์ (1) วันที่ 28 มิ.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร