โมเมนต์ของแรง (1) วันที่ 25 มิ.ย.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหมุนรอบจุดหมุน โดยผลคูณของแรงกับระยะทางจากจุดหมุนถึงเส้นตั้งฉากกับแนวแรง เรียกว่า โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรงทำให้วัตถุหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิการอบจุดหมุนถ้าผลรวมของขนาดโมเมนต์ของแรงที่ทำให้เกิดการหมุนตามเข็มาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา วัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายลักษณะของโมเมนต์ของแรงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง โมเมนต์ของแรง
เรื่อง โมเมนต์ของแรง (1) วันที่ 25 มิ.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร