ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน วันที่ 21 มิ.ย.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   แรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เครื่องมือหรือกิจกรรมบางอย่างหรือเครื่องใช้บางชนิดใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน อาจจะต้องมีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน เพื่อประโยชน์ตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายทิศทางของแรงเสียดทานได้
  2. อธิบายและยกตัวอย่างประโยชน์ของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม         

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ทิศทางของแรงเสียดทานในชีวิตประจำวัน วันที่ 21 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร