แรงเสียดทาน (2) วันที่ 18 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แรงต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวสัมผัสกระทำต่อวัตถุนั้น ๆ เรียกแรงดังกล่าวว่า แรงเสียดทาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน ความแตกต่างของแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงเสียดทาน
เรื่อง แรงเสียดทาน (2) วันที่ 18 มิ.ย.62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร