การคำนวณแรงพยุง (2) วันที่ 14 มิ.ย.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ขนาดของแรงพยุง = น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ-น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในของเหลว

2. ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของของเหลวที่ถูกแทนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายและคำนวณแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การคำนวณแรงพยุง
เรื่อง การคำนวณแรงพยุง (2) วันที่ 14 มิ.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร