การคำนวณแรงพยุง (1) วันที่ 11 มิ.ย.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ขนาดของแรงพยุง = ขนาดของของเหลวที่ถูกแทนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  อธิบายและคำนวณแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การคำนวณแรงพยุง
เรื่อง การคำนวณแรงพยุง (1) วันที่ 11 มิ.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร