แรงพยุง (2) วันที่ 11 มิ.ย.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวหรือแก๊สจะมีแรงดันเนื่องจากของเหลวหรือแก๊สกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง แต่ทิศทางของแรงลัพธ์มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง เพื่อต้านการจมเรียกแรงนี้ว่าแรงพยุง ขนาดของแรงพยุงหาได้โดยใช้หลักการอาร์คีมีดิส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงพยุง
เรื่อง แรงพยุง (2) วันที่ 11 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร