แรงพยุง (1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวหรือแก๊สจะมีแรงดันเนื่องจากของเหลวหรือแก๊สกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง แต่ทิศทางของแรงลัพธ์มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง เพื่อต้านการจมเรียกแรงนี้ว่าแรงพยุง

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงพยุง
เรื่อง แรงพยุง (1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร