แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันที่ 4 มิ.ย.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. แรงกิริยาเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุ และแรงที่โต้ตอบกลับมาเรียกว่า แรงปฏิกิริยา

2. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยามีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกันและเกิดบนวัตถุคนละก้อน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทดลองและอธิบายแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม  

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน  

3. ประเมินจากใบกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
เรื่อง แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา วันที่ 4 มิ.ย.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร