การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2) วันที่ 4 มิ.ย.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวโค้ง โดยมีแรงกระทำเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1.อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (2) วันที่ 4 มิ.ย.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร