การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (1) วันที่ 31 พ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวโค้ง โดยมีแรงกระทำเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรงและแนวโค้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (1) วันที่ 31 พ.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร