วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 4 มิ.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัยทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความแตกต่างของร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมในแต่ละช่วงวัยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงวัยได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
เรื่อง วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน