การคำนวณหาความเร่ง (1) วันที่ 28 พ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยแรงลัพธ์ที่ไม่เท่ากับศูนย์กระทำต่อวัตถุและทำให้เกิดความเร่งของวัตถุอยู่ในทิศทางเดียวกันกับทิศของแรงลัพธ์

2. ความเร่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปลี่ยนไปกับช่วงเวลาที่ใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.อธิบายความเร่งในแนวดิ่งของวัตถุที่ตกในแนวดิ่งด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้

2.แสดงวิธีการคำนวณหาความเร่งของแต่ช่วงจุดได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การคำนวณหาความเร่ง
เรื่อง การคำนวณหาความเร่ง (1) วันที่ 28 พ.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร