การหาความเร็วเฉลี่ย (2) วันที่ 24 พ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ขนาดความเร็วเฉลี่ยช่วงจุดต่าง ๆ สามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนระหว่างความยาวของแถบกระดาษแต่ละช่วงจุดกับเวลา 1 ช่วงจุด

2. ขนาดความเร็ว ณ ช่วงจุดต่าง ๆ สามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนขนาดการกระจัดต่อระยะเวลาของการเคลื่อนที่

3. ความเร็วสามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนขนาดการกระจัดต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่

4. อัตราเร็วสามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนระยะทางต่อเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.แสดงวิธีการคำนวณจากการทดลองนำมาหาค่าความเร็วของถุงทรายได้

2.แสดงวิธีการคำนวณหาความเร็วและอัตราเร็วได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การหาความเร็วเฉลี่ย
เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (2) วันที่ 24 พ.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร