การหาความเร็วเฉลี่ย (1) วันที่ 21 พ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ขนาดความเร็วเฉลี่ยช่วงจุดต่าง ๆ สามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนระหว่างความยาวของแถบกระดาษแต่ละช่วงจุดกับเวลา 1 ช่วงจุด

2. ขนาดความเร็ว ณ ช่วงจุดต่าง ๆ สามารถหาได้โดยใช้อัตราส่วนขนาดการกระจัดต่อระยะเวลาของการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

  1.  แสดงวิธีการคำนวณจากการทดลองนำมาหาค่าความเร็วของถุงทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

 2. การตอบคำถามในชั้นเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
ชั่วโมง การหาความเร็วเฉลี่ย
เรื่อง การหาความเร็วเฉลี่ย (1) วันที่ 21 พ.ค.62
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร