เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 28 พ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของแต่ละช่วงวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของวัยของตนเองได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

คิดเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจากอดีตถึงปัจจุบันของตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผังกราฟิก

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง
เรื่อง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยตนเอง 28 พ.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน