การปฐมนิเทศ 21 พ.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                แนะนำการเรียน ข้อตกลงการเรียน การเก็บคะแนน การวัดและการปะเมินผล พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของนักเรียนด้านมิติออกอากาศ และจัดกลุ่มอ้วน ปกติ ผอมของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยได้

ด้านคุณลักษณะ

แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจแบบฝึกหัด (ใบงาน)

3. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

4. แบบทดสอบก่อนเรียน (ทดสอบนอกตารางเรียน)

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินแบบบันทึก (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง การปฐมนิเทศ
เรื่อง การปฐมนิเทศ ชี้แจงเนื้อหา วิธีการเรียน และข้อตกลงการเรียน 21 พ.ค. 62 (มีใบความรู้, แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนพร้อมเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน