It’s on the left 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม การสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทาง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

1. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกทางแล้วตอบคำถามได้

2. ฟังข้อความเกี่ยวกับสถานที่และการบอกทางแล้ววาดรูปได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 46.1

-ใบงานที่ 46.2

-ใบงานที่ 46.3

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ชั่วโมง เรื่อง It’s on the left
เรื่อง It’s on the left 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม