News (2) 5 ส.ค. 2562 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  เป็นการอ่านสื่อจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่าน ฝึกตีความ และฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับ สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน  (ต 1.1 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกส่วนประกอบของข่าวและข้อมูลสำคัญได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

อ่านข่าวแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 36.1

- แบบประเมินชิ้นงาน

- ใบงานที่ 36.2 และ 36.3

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ชั่วโมง เรื่อง News
เรื่อง News (2) 5 ส.ค. 2562 (มีใบงานและเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม