Reading : We love our daily routines 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็น เรียนรู้รูปแบบประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1. บอกหลักการอ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง

2. เขียนคำตอบเกี่ยวกับบทอ่านเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้วยโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

 อ่านบทอ่านเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-การเขียนสรุปหลักการอ่านแล้วตอบคำถาม

-แบบฝึกการอ่านแล้วตอบคำถามด้วยกิจกรรม Grass Skirt

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง เรื่อง Reading : We love our daily routines
เรื่อง Reading : We love our daily routines 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม