เฉพาะตารางสอน
08:30:00
ภาษาอังกฤษ ๑
09:30:00
คณิตศาสตร์ ๑
10:30:00
ภาษาไทย ๑
11:30:00
พักกลางวัน
12:30:00
วิทยาศาสตร์ ๑ (วิทยาการคำนวณ)
13:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)