สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 22 ม.ค. 2563
180

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นายสมาน  คชกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ จำนวน ๒๖๐ คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

   จากนั้น นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ชมห้องปฏิบัติการบันทึกรายการ ตัดต่อรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในแต่ละส่วนงานภายในสถานีฯ