พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

PR dltv | 22 ม.ค. 2563
190

           วันที่ 16 ม.ค. 63 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่มุ่งเป้าบูรณาการองค์ประกอบการบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย และในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังตัวอย่างผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเอง อาทิ การยกระดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออวด อำเภอนพพิตำ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรบ้านหว้าใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกหลักสูตรสาขาวิชาเข้าใจและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏทั่วประเทศในการเป็น “วิศวกรสังคม” ที่พร้อมด้วยทักษะชีวิตเชื่อมโยงทักษะวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีความรู้รักสามัคคีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน