พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

PR dltv | 22 ม.ค. 2563
131

           วันที่15 ม.ค.63 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ประจำปี 2563 ซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ 4 เสาหลักยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการบรรยายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดในฐานะเลขานุการ และในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มนักศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามคณะด้วยจิตอาสาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็น “วิศวกรสังคม” นั่นคือ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจที่ได้รับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปฏิบัติงานพัฒนาสังคมท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุและผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยความเข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นประสบการณ์และทักษะพื้นฐานของตัวนักศึกษาในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต