มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 29 ม.ค. 2563
149

   วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๓๓ คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ด้านการผลิตรายการการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อีกทั้งเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาต่อการเรียนและนำไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตต่อไป

   หลังจากรับฟังบรรยายสรุปในห้องประชุม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมบรรยายขั้นตอนการทำงานผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และกระบวนการทำงานต่างๆโดยละเอียดทุกขั้นตอน

   ในการนี้ ตัวแทนคณาจารย์ กล่าวขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้