มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 29 ธ.ค. 2562
204

   วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ แก่ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ร่วม “ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แนะแนวยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   จากนั้น ผู้อำนวยการสถานีฯ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบันทึกรายการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ๓ พร้อมอธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน นำชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมการบันทึกเทปรายการ ห้องตัดต่อรายการ ส่วนงานฝ่ายรายการ งานออกอากาศ และห้อง VIRTUAL STUDIO และ REALSET STUDIO