โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 14 พ.ย. 2562
111

   วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๗๘ คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติในการเรียนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

   หลังจากรับชมวีดีทัศน์และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ในห้องประชุม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนำชมห้องปฏิบัติการในส่วนต่าง ๆของสถานีฯ

 

 .