การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน

PR&Info dltv | 14 พ.ย. 2562
210

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์  เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์  และการทำ Storyboard สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยเชิญ รศ.ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา  ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  และบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตรายการโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช  มาบรรยายอบรมแนะนำพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  เพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภา  ตัณฑุลพงษ์  รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  มีคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมอบรม กว่า ๖๐ คน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ฝ่ายผลิตรายการ  และฝ่ายสื่อการสอน ร่วมอบรมด้วย 

พิธีเปิดการประชุมฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง INFO Graphic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง มุมกล้อง ความต่อเนื่องของภาพ และการปรากฏกาย

และการเขียนบทโทรทัศน์ การจัดทำ STORYBOARD

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน