พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Info-dltv | 14 พ.ย. 2562
152

           วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ เพื่อสร้างผู้เรียนและชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนายกระดับหลักสูตรวิชาชีพครู และปลูกฝังให้นักศึกษาให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิสัยทัศน์ “เป็นแม่แบบสถาบันผลิตครู” เน้นการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานบน ๓ เสาหลัก ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และบุคลิกภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และการศึกษา ๔.๐ ตลอดจนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
           ในโอกาสเดียวกันนี้ องคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสนับสนุนให้นักศึกษาจัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอน โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาพร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดห้องเรียนชุมชน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และในส่วนของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ ส่งเสริมความรักความสามัคคีของสังคมประชาธิปไตย รวมไปถึงการพัฒนานักเรียนในท้องถิ่นให้มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลของตำบล เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย