การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 14 พ.ย. 2562
124

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานอนุกรรมการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกรศิษฏ์ ภัครตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ ๑๓ นำคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๒ ท่าน เข้ายี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

   โดยมีนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำชมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถานีฯ