องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Info-dltv | 22 พ.ย. 2562
79

   วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประชากรจำนวน ๖๐ ครัวเรือน เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ตกเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนกับทุกครัวเรือน และจัดให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตนเองให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยการใช้บัญชีครัวเรือน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุมีงานทำด้วยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาฟื้นฟูเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่และไก่พันธ์พื้นเมือง กลุ่มทำขนม กลุ่มแปรรูปเนื้อ และกลุ่มทอเสื่อ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีและมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ในช่วงบ่าย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และสร้างคนไทยให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย