มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) วันที่ ๒

Info-dltv | 20 ก.ย. 2562
114

   วันพฤหัสที่ 26 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่สอง
  โดยในเวลา 08.30 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน ในการนี้ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และพระครูอนุกูลนันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการศึกษาแผนกสามัญ ระดับชั้น ม. 1 – ม.6 มี 6 ห้องเรียน มีสามเณรจำนวน 110 รูป ครู 11 คน ตั้งอยู่เลขที่ 118 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  จากนั้นเวลา 10.30 น. ผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านน้ำคา ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6 มี 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 68 คน ครู 5 คน ประสบปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล สามารถลดภาระของครูปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งในโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครบชุด ในปีการศึกษา 2562
  การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ครูปลายทางสามารถเปิดชมเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ หรือเมื่อรายการออกอากาศไปแล้ว ก็สามารถรับชมรายการเรียนการสอนย้อนหลังเพื่อการทบทวนได้เช่นกัน อีกทั้งมูลนิธิ ฯ ยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองสามารถทบทวนบทเรียน และชมรายการนอกเวลาเรียนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม