ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ ภายใต้โครงการผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์

Info-dltv | 17 ก.ย. 2562
50

   วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ ภายใต้โครงการผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์

   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา และเสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง โดยจะผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖๗ ตอน

   ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ ฯ นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการ คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร A สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร