โรงเรียนวัดเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 17 ก.ย. 2562
104

   วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๔๔ คน ในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งโรงเรียนวัดเปรมประชากร เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน ๘๒๐ คน ปัจจุบันจัดการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก DLTV การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสอนจากห้องเรียนต้นทาง และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับใช้กับการจัดการสอนของทางโรงเรียนต่อไป

   โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากนั้น นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมขั้นตอนการบันทึกรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  เยี่ยมชมกระบวนการตัดต่อรายการ และระบบออกอากาศของสถานีฯ

   ในการนี้คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเปรมประชากร ให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ และร่วมสร้างประสบการณ์จริงกับการถ่ายทำรายการ ณ ห้องสตูดิโอ Virtual Studio (สตูดิโอเสมือนจริง) และ ห้อง Realset Studio (สตูดิโอเหมือนจริง)