พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์น้อมนำพระบรมราโชบาย

PR&Info dltv | 17 ก.ย. 2562
63

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์น้อมนำพระบรมราโชบาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีวินัย สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง

ในการนี้ องคมนตรีได้มอบนโยบายและให้แนวคิดเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟัง

จากนั้น องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ไปส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  จนกลายเป็นชุมชนปลอดขยะและได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดการขยะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนในชุมชน ให้สามารถเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินการต่อและขยายผลสู่ชุมชนอื่น