โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ศึกษาดูงาน

PR dltv | 17 ก.ย. 2562
68

          วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ  โดยการบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  แก่ นายประจวบ เงินเหรียญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๙๐ คน โอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

          ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานภายในสถานีฯ  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการด้านสื่อการสอน  การถ่ายทำรายการ   การตัดต่อ   การจัดผังรายการ การออกอากาศ  และการนำเนื้อหารายการลงเว็บไซต์ DLTV พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์จริงกับการถ่ายทำรายการ ณ ห้องสตูดิโอ Virtual Studio (สตูดิโอเสมือนจริง)  และ ห้อง Realset Studio (สตูดิโอเหมือนจริง)