คณะศึกษานิเทศก์และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒

PR dltv | 23 ก.ย. 2562
202

         วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมา   วัตถุประสงค์  การดำเนินงานของสถานีฯ   แก่คณะศึกษานิเทศก์  และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒   จำนวน ๔๕ คน  ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้คณะครูผู้สอนในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

         ในการนี้  คณะศึกษานิเทศก์และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒   ให้ความสนใจกระบวนการเตรียมการเรียนการสอน  การจัดทำสื่อ  การบันทึกรายการ  การตัดต่อรายการ  การส่งสัญญาณการออกอากาศ  สื่อการเรียนการสอนและการดาวน์โหลดข้อมูล  ใบงาน ใบความรู้  เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ของสถานีฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๑ - ๓