โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 17 ส.ค. 2562
81

   วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๒ คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนต่อไป

   โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปความเป็นมา วัตถุประสงค์และการดำเนินงานของสถานีฯ โดยการบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  หลังจากนั้น นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และนายอมรเทพ สุกสี หัวหน้าฝ่ายออกอากาศ นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ในส่วนต่าง ๆ

  ในการนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ให้ความสนใจและชื่นชมการดำเนินงานของสถานีฯ ในการผลิตรายการและเผยแพร่การเรียนการสอนไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูทั่วประเทศ