องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Info-dltv | 23 ส.ค. 2562
68

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษามาสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง

พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 1,000 คน

และได้เดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาทิ
1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ นพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และ พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
และ
3. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ นักวิชาการอาวุโสในพื้นที่ ตลอดจนแกนนำชุมชน ให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และ สตูล รวม 50 หมู่บ้าน