โรงเรียนบ้านป่าจี้ จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 19 ส.ค. 2562
113

   วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นายสยาม มูลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ขั้นตอนการผลิตรายการ การตัดต่อรายการ ระบบการส่งสัญญาณออกอากาศช่องทางการรับชม  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ปรับปรุงระบบการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

   โดยมีนายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานของสถานีฯ ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำเยี่ยมชมการห้องบันทึกรายการ ห้องควบคุมรายการ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานีฯ

   ในการนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าจี้  ให้ความสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตรายการและการบริหารจัดการห้องเรียนต้นทางเป็นอย่างมาก