การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

PR dltv | 19 ส.ค. 2562
110

             วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้กับคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๖๐ คน  เพื่อพัฒนาคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผ่านกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงโดยวิธีการ Coaching and Mentoring  เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง การประเมินตนเอง และการร่วมมือรวมพลังของครูทุกคนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC รวมไปถึงการเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ
             โดยมีรศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรม รอยัลพาวิลเลี่ยม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์