การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard

Info-dltv | 22 มี.ค. 2562
107

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา, ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้, ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ , คุณธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์ และคุณเชาวรัตน์  แจ่มหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำ การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard” สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบันทึกเทปรายการและออกอากาศการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีท่านผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ และท่านผอ.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติการของคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการอย่างใกล้ชิด