การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard

Info-dltv | 22 มี.ค. 2562
105

วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ,ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard  สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน” โดยหัวข้อการอบรมในวันนี้เกี่ยวกับ “ การสร้างงานอินโฟกราฟิกในการนำเสนอเนื้อหา การประยุกต์งานอินโฟกราฟิกกับสื่อการเรียนการสอน  การสืบค้นงานกราฟิกและการนำไปใช้อย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ” พร้อมทั้งให้คณะครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๕ คน ฝึกปฏิบัติการสร้างงานอินโฟกราฟิกเป็นรายบุคคล  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์