ลดช่องว่างสร้างโอกาสทางการศึกษา

nuttapong | 16 ก.พ. 2562
236

  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางมาบันทึกเทปรายการ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “ลดช่องว่าง  สร้างโอกาสทางการศึกษา ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน” เพื่อใช้ในการบรรยายชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการนี้ นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  และหัวหน้าส่วนงานฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับและกำกับดูแลการบันทึกเทปรายการดังกล่าว   โดยใช้ห้อง Virtual Studio  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   ในการบันทึกเทปรายการ