คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Info-dltv | 16 ม.ค. 2562
161

วันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น. นายไชยา  บุณยาธิการโสภณ  ผู้ดูแลนิสิตโครงการเพชรในตมนำนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เรื่องการจัดการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้พัฒนาปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต  โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ