คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านบางมรวน จังหวัดพังงา

PR dltv | 16 ต.ค. 2561
171

นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ตอนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านบางมรวน จังหวัดพังงา ทางโรงเรียนสนใจเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมการเรียนการสอนที่ออกอากาศผ่านทางสถานีฯ โดยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ได้ให้คำแนะนำในการรับชมทั้งระบบสัญญาณดาวเทียม เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น