การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561

Info-dltv | 16 ต.ค. 2561
167

  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับสอนออกอากาศในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางราตรี ศรีไพรวรรณ เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนต้นทางเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ