เลขาธิการมูลนิธิฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของสถานีฯ

nuttapong | 16 ต.ค. 2561
461

วันนี้ (พุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ ฯ คนที่ ๑ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ ฯ คนที่ ๒ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวัดห้วยเสือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวให้ชื่นชมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ครูและนักเรียนต่างรู้สึกปลื้มใจ...

โรงเรียนวัดห้วยเสือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน ครูประจำการ ๓ คน ครูจ้างสอน ๔ คน จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงหลักสูตรได้เต็มเวลา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู และครูสอนไม่ตรงวิชาเอกได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าผลสัมฤทธิทางการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับ

จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางต่อไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งตัวอาคารสถานี ฯ ห้องเรียนบันทึกเทปการเรียนการสอนเพื่อออกอากาศ ระบบการส่งสัญญาณออกอากาศ และอุปกรณ์การถ่ายทำและตัดต่อที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้การถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล ฯ) ไปยังโรงเรียนปลายทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบใหม่ หรือ NEW DLTV (New Distance Learning Television) ปรับปรุงการดำเนินงานใหม่ทั้งระบบ อาทิเช่น การปรับผังรายการออกอากาศใหม่ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง ๑๕ ช่อง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่องเวลาคือ ในเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ (DLTV ๑ – ๖) และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (DLTV ๗ – ๙) อนุบาล ๑ – ๓ (DLTV ๑๐ – ๑๒) รายการของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล (DLTV ๑๓) รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (DLTV ๑๔) และรายการพัฒนาวิชาชีพครู (DLTV ๑๕) และช่วงที่ ๒ รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ที่มูลนิธิ ฯ คัดสรรมาแล้วว่าเป็นรายการที่ดี มีประโยชน์ และน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศจากเดิมระบบ SD (Standard Definition) เป็น ระบบความคมชัดสูง HD (High Definition) และการถ่ายทอดออกอากาศจากเดิมถ่ายทอดการเรียนการสอนสด เป็นบันทึกเทปการเรียนการสอนเพื่อนำไปตัดต่อให้รายการมีคุณภาพสูงก่อนนำไปออกอากาศตามตารางเรียนปกติ โดยมีการนำขึ้นเว็บไซต์ก่อนตารางเรียนจริงล่วงหน้า ๓ วันทำให้ครูปลายทางสามารถเปิดชมเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ หรือเมื่อรายการออกอากาศไปแล้ว ก็สามารถรับชมย้อนหลังเพื่อการทบทวนได้เช่นกัน อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ www.dltv.ac.thและ แอปพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม